Интегриране на системата e-know

Как протича

Интегрирането на системата минава през три етапа, като всеки от тях е от изключителна важност. Ако мислите, че имате готови цели, политики, процедури и цялостна учеща се организация, както и функционални изисквания и задание за софтуер, стъпка 1 може да се пропусне.

Етап 1: Одит и планиране

Протича в рамките на 30-60 календарни дни. През този етап екипът ни ще извърши одит и заедно с вашите мениджъри ще идентифицираме ключовото знание по отделите, ще видим носителите му, ползвателите му, ще идентифицираме информационните потоци, ще идентифицираме основните пропуски и възможните рискове свързани със загубата на знание и др. На края на етапа ще получите базов анализ по отдели, ще ви помогнем при целеполагането, като ви представим добри практики и решения от световни организации лидери в своите браншове и след одобрението на използваните решения и положените, политики и цели, ще изготвим работен план по решения и ресурси.

Етап 2: Разработване и внедряване

Протича в рамките на 60-120 календарни дни. Отделят се ресурси. Конструират се решенията и се внедряват. Събира се и се документира съдържанието. тестват се всички обичайни сценарии на употреба. Обучава се персонала за работа със системата.

Етап 3: Поддръжка и непрекъснато усъвършенстване

Екипът ни ще работи по поддръжката и непрекъснатото усъвършенстване на системата след пускането є в действие и устано вяването є в работния процес. Ще бъдем на разположение за техниче ски въпроси, периодични одити на променящите се потребности на Вашата компания и последващи кон султации и актуализации. По този начин сме в състояние текущо да подпомагаме Вашата стратегия за развитие и основни компетенции за реализирането.

Въпросник за запознаване с организацията

Попълнете въпросника и ние ще се свържем с Вас

Започнете сега

Нашите клиенти